Kategorie

Menu

Uživatel

Půjčovní řád

 

Půjčovní řád Water Element - zapůjčení, nájmu věcí movitých (§ 721 a násl. obč. zák.)

Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení vodáckého materiálu vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

Objednávka

Objednávku je možné učinit přes internetový formulář na stránkách https://www.vodacke-centrum.cz/pujcovna-vodackych-potreb, mailem na pujcovna@vodacke-centrum.cz, nebo telefonicky na čísle uvedeném v kontaktech.

Po zadání je objednávka zpracována a pokud je vybavení k dispozici, je schválena a objednané položky jsou závazně rezervovány. Nájemce je mailem vyzván k zaplacení zálohy za rezervované vybavení do 7 pracovních dnů na náš účet, nebo hotově na prodejně Water Element. Neuhrazení zálohy v termínu neruší automaticky rezervaci. Tuto rezervaci je nutno případně zrušit písemně mailem. Pronajímatel si vyhrazuje právo v případě nezaplacení rezervace v termínu jednostranně rezervaci zrušit. Zrušení plavby se řídí stornopodmínkami uvedenými níže. 

Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník

  • byl straší 18-ti let
  • předložil platný doklad určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz nebo pas)
  • složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného materiálu

Technický stav půjčovaného materiálu je při předání v perfektním stavu, na požádání nájemce může být vybavení znovu zkontrolováno. 
Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pro činnost, pro kterou je materiál určen, v souladu s dodržováním bezpečnosti a používáním ochranných pomůcek. 

Ceny půjčovného

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku půjčovny Water Element, s.r.o.

Povinnosti zákazníka

Lhůta pronájmu je uvedena na smlouvě o zapůjčení materiálu a je závazná. V případě, že zákazník potřebuje zapůjčený materiál déle, je povinen smlouvu o zapůjčení prodloužit (i telefonicky).
Nájemce není oprávněn přenechat předmět pronájmu třetí osobě. 

V případě poškození či ztráty zapůjčeného materiálu je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou buď ve výši opravy nebo ve výši hodnoty zapůjčeného materiálu (nájemce hradní náklady na pořízení nového materiálu). Náklady spojené s opravou mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení materiálu, pokud je lze ihned stanovit nebo zálohově.

V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného materiálu uhradí nájemce hodnotu daného materiálu (nájemce hradní náklady na pořízení nového materiálu). Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení-ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli. 

Nafukovací lodě je nezbytně nutné chránit před sluncem, snižovat tlak ve všech komorách buď upouštěním vzduchu nebo pravidelným omýváním vodou. Nájemce je povinen dodržovat pokyny výrobce.

Lodě se nesmí zbytečně tahat po suchu, mělčině, při přenášení splavu apod.

V případě propíchnutí lodě, okamžitě dát loď na břeh tak, aby se do poškozené části nedostalo větší množství vody. Při vracení materiálu je povinen tuto skutečnost nahlásit pronajimateli.

Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě ani třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.

Vodácké vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené.

Pokud zapůjčené vybavení nebude vráceno ve stavu, v jakém bylo zapůjčeno, bude po nájemci požadováno 150 Kč za každé znečištěné vybavení.

Nafukovací lodě Gumotex Baraka, Pálava, Scout jsou standardně zapůjčovány z bezpečnostních důvodů bez stehenních popruhů. V případě, že o ně má zákazník zájem, budou mu na vyžádání zdarma zapůjčeny.

 

Storno podmínky

Uhrazená záloha za rezervaci je vratná v celé výši nejpozději 14 dní před termínem zapůjčení!

Storno rezervace musí být pronajímateli oznámeno emailem, osobně na prodejně, případně telefonicky.

Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužítí části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.

 

Závěrečná ustanovení

Zapůjčené vodácké vybavení užívá nájemce na vlastní nebezpečí. Půjčovna lodí Water Element nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčeného vodáckého vybavení.

Půjčovna neručí za vodotěsnost zapůjčených barelů a vaků. Cenné věci doporučuje před uložením do barelu/vaku raději zabalit do vodotěsných obalů.

Pronajímatel je oprávněn kdykoli měnit tyto obchodní podmínky. Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.

Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek.

Objednáním nájmu vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Loading...